Imibanire Imyororokere Indwara Ubuzima

Ibindi ukwiye kumenya ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina

Habaho indwara zahawe akabyiniriro ko kuba indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Izi ndwara nyamara hari byinshi zivugwaho dore ko hari nka zimwe umuntu akubwira ati nazanduriye mu misarane rusange, cyangwa se ati nazanduye ntakoze imibonano, n’ibindi binyuranye zivugwaho.

Muri iyi nkuru reka tukongerere ubumenyi kuri izi ndwara

 

 1. Ese ni izihe ndwara

Nkuko izina ubwaryo ribivuga izi ni indwara wandura iyo ukoranye imibonano mpuzabitsina n’uwazanduye. Zitandukanye n’izindi ndwara zifata imyanya ndangagitsina ariko zitandurira mu mibonano, cyane cyane ku bagore. Muri zo twavuga hepatite B na C, virusi ya SIDA, imitezi, trichomonas, mburugu, uburagaza, chlamydia, n’izindi

 1. Uretse imibonano hari ahandi nazandurira?

Ubusanzwe zandurira gusa mu mibonano. Ariko nanone wazandura uramutse ukoze nko mu gitsina cyangwa ku gitsina cy’uzanduye ukikora mu kanwa cyangwa ukaba wamusoma mu gitsina azirwaye aho na we wazirwara ariko wowe uzirwara mu kanwa. Hano twavuga mburugu, herpes, HPV, …

 1. Zirangwa n’iki ?

Akenshi zijya zihuza ibimenyetso ari na yo mpamvu ushobora kwibeshya ku yo urwaye. Ibimenyetso akenshi byazo ni :

 

 • Amashyira cyangwa ibimeze nka yo bisohoka mu gitsina
 • Kubabara uri kunyara
 • Kubabara cyangwa kubyimba amabya. Cyane cyane ku mitezi na cylamydia
 • Igisebe ku gitsina cyangwa mu bice bihegereye. Nka mburugu igira igisebe cyayo cyitwa induru ya mburugu
 • Kubyimbirwa mu mayasha cyane cyane kuri mburugu na herpes
 • Ibimeze nk’amaga ku gitsina cyangwa ahandi amatembabuzi yo mu gitsina yaguye, ku banduye HPV

 

Gusa hari n’abatagira ibimenyetso cyane cyane ku mitezi nyamara mwakorana imibonano ukayandura

 

 

 1. Wakora iki igihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri biriya bimenyetso?

Aha ni ho benshi bakorera amakosa. Ziriya ndwara inyinshi zihuza ibimenyetso. Igihe rero wibonyeho ikimenyetso ni byiza kwihutira kujya ku ivuriro bakagufata ibizami bakamenya iyo urwaye bakaba ari yo bakuvura

 1. Ese izi ndwara zirakira?

Nyinshi muri izi ndwara ziravurwa zigakira cyane cyane iziterwa na bagiteri nka mburugu, Chlamydia, imitezi, trichomonas…

 1. Ese umugore utwite ntiyakanduza umwana?

Umwana uri mu nda ntabwo yandura. Icyakora mu gihe avuka aba ashobora kwandura igihe nyina yanduye. Ni yo mpamvu igihe cyose utwite usabwa kiwpimisha kandi waba hari indwara urwaye ikavurwa. Mu kubyara ni byiza kubyarira kwa muganga, bitakunda ukihutira kujyana umwana na nyina ako kanya umwana akivuka

 1. Nakora iki igihe umuti nafataga utari kumvura?

Mu gihe ufashe umuti wandikiwe, ukawufata neza ariko ukabona nturi gukira, ni byiza gusubira ku ivuriro bakaguhindurira bamaze kumenya neza igituma udakira.

 1. Ese ntivuje ntizakikiza?

Izi ndwara biragoye kuvuga ko zakikiza. Kutazivuza biri mu bishobora gutera gukuramo inda, kutabyara, gukubita igihwereye, guhorana uburibwe mu nda, n’ibindi

 1. Ni gute nazirinda

Kwirinda izi ndwara biri mu bintu byoroshye nubwo benshi babirengaho bakazandura

 

 • Uburyo bwa mbere ni ukwirinda imibonano idakingiye igihe cyose ubonanye n’uwo mutashakanye
 • Irinde ibigushora mu kuba wakora imibonano igutunguye nko kunywa ugasinda, kuko bikongerera ibyago
 • Igihe cyose ukoze ufite uwo mwashakanye irinde kumuca inyuma
 • Agakingirizo kagire ingabo ihoraho igihe cyose

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s