Imirire Ubuzima

Akamaro ka Zinc mu kongerera ingufu ubudahangarwa

Zinc ni umwe mu myunyungugu ikoreshwa n’umubiri ariko igakenerwa ku gipimo cyo hasi (trace elements).
Uyu munyungugu nubwo ukenerwa ari mukeya ariko, ni ingenzi mu mubiri wa muntu kuko na wo uri mu bifasha umubiri mu kongerera ingufu ubudahangarwa bwawo.
Hano tugiye kurebera hamwe akamaro kayo mu kongerera ingufu ubudahangarwa, tunavuge amafunguro ibonekamo.

Zinc ni gute yongerera ingufu ubudahangarwa?

Ubusanzwe uyu munyungugu ufasha mu mikorere inyuranye y’umubiri. Iyo bigeze ku budahangarwa, uyu munyu ngugu winjira mu ntimatima ya bagiteri cyangwa virusi ukabasha kubishwanyaguza. Muri ubwo buryo rero, ya mikorobi ntiba ikibashije kubaho ahubwo ihita ipfa.

Ibi uburyo bikorwamo ni uko iyi Zinc ituma umubiri ubasha gukora abasirikare bahagije. Aha twavugamo lymphocytes T na B, macrophages, natural killer cells, neutrophils, n’izindi. Bivuze ko kugira Zinc nkeya mu mubiri bigabanya ikorwa ry’aba basirikare, ingaruka ikaba igabanyuka ry’ubudahangarwa.

Ni ba nde bakeneye Zinc?

Abantu bose bakenera uyu munyungugu w’ingenzi ariko ukaba ukenewe cyane ku bageze mu zabukuru kurenza abandi dore ko kuri bo indwara zikunze kubibasira. Abafite imyaka hejuru ya 60 bakenera uyu munyungugu kurenza abandi.

Uyu munyungugu tuwusanga hehe?

Uretse kuba haboneka inyunganiramirire zirimo uyu munyungugu, ariko no mu mafunguro dufata buri munsi uyu munyungugu ubonekamo.

Amafunguro tubonamo Zinc kurenza andi twavuga Inyama zitukura, inyama y’inkoko, ibishyimbo, inzuzi, ubunyobwa, ibinyampeke byuzuye, amata n’ibiyakomokaho. Tuyibona kandi muri avoka, epinari, ibihwagari, ibyokurya byo mu nyanja…

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s