Imibanire Imyororokere Ubuzima

Ibice by’umugore bituma agira ubushake cyane iyo bikozweho

Usanga abagabo bose baba baharanira gushimisha abagore babo mu buriri kugeza ku ndunduro. Usanga buri wese aharanira kutitwa udashoboye cyangwa Rujonjori mu rugo rwe. Mu kubigeraho usanga buri mugabo aba ashishikajwe no kumenya ibice by’umubiri w’umugore we bituma agira ubushake kurenza ibindi nuko akumva yahibanda mu myiteguro y’igikorwa nyirizina.

Gusa hano tukubwire ko abagore bose badateye kimwe. Nkuko hari uwikundira kuganira ibishegu ku buryo iyo ageze aho babivuga atahava, hakaba n’undi ubyanga ku buryo aho bivugwa atahegera ni nako no ku mubiri wabo atari ko bose banyurwa kimwe.
Mu gihe umwe ashimishwa no kumusoma, uzasanga undi ashimishwa no kumukora mu musatsi, n’ibindi nkuko hano tugiye kubivuga

1. UMUTWE

Nubwo iyo havuzwe umutwe benshi bahita biyumvira mu musatsi ariko siho gusa hatera umugore ubushagarira. Ahubwo kumukorakora mu misaya, umeze nk’umukandakanda cyangwa umubyiringira, kumera nk’umuhanagura amarira, bituma uturandaryi two mu mutwe dufunguka nuko umusemburo wa serotonin na oxytonin irekurwa ku bwinshi aribyo byongera urukundo n’akanyamuneza. Niba muri gusomana, humiriza ubundi umukorakore mu misaya, mu musatsi. Tangirira inyuma y’amatwi ugarure imbere mbese nka kwa kundi ubigenza uri gukaraba mu mutwe.

2. AMATWI

Usanga amatwi hari abatayaha agaciro n’umwanya mu gutegurana nyamara burya kimwe n’umutwe nayo afite uturandaryi twinshi duhita tugera mu bwonko ku buryo bwihuse. Benshi birabagora kuba basa n’abarigata mu gutwi bitwaje ko habamo ubukurugutwa, niba bikugora wakoresha intoki, ugatangira usa n’uhanagura amatwi noneho nyuma ugasa n’ukurugutura ariko ukirinda kwinjizamo urutoki cyane kandi ukaba udafite inzara ndende mu kwirinda ko watwarwa ukaba wamukomeretsa. Ibi mu kubikora unyuzemo umwongorere utugambo turyoshye, usa n’uhuha mu gutwi buhoro.

3. IMINWA

Aha ho ntawe utahazi gusa bamwe usanga iyo basomana wagirango bashaka kumira umuntu. Gusomana si ukwasama kandi igikorwa cyose gitangira buhoro buhoro. Banza usome umunwa buhoro, urindire nyirubwite we aze kuwufungura ariho utangira gukoresha ururimi. Kandi nawe usabwa gukora nk’ibyo akora, musimburana. Niwasama cyane uzasanga amacandwe akubana menshi agucike utangire kumera nk’uri guta inkonda. Gusomana kwiza ni ugusobekeranya iminwa, uwawe wo hasi uri hagati y’iye, gutyo gutyo. Kandi uramenye ntuzatsindagireho ngo biguheze umwuka.

4. IJOSI

Ijosi riri mu hantu hagira ubukirigitwa niyo mpamvu usabwa kuhagenda buhoro buhoro nuko aho kumva ubukirigitwa ngo aseke ahubwo akumva ubushagarira butuma ubushake bwiyongera. Aha niyo wasa n’uri guhuhaho, kuhahumekera se biba bihagije ko yumva ibishashi bimwirukanse umubiri. Uvangemo no kuhasoma buhoro buhoro, dore ko ari hafi y’umunwa ugende ubivangavanga.

5. IMOKO

Nubwo kuri ubu usanga abagabo benshi bamaze kumenya ko amabere ari mu bice byongerera ubushake umugore ariko siko bose babikora kimwe. Bamwe batamira ibere nk’umwana uri konka, abandi bakarikanda nk’abenga ibitoki, abandi ugasanga ugasanga bari kuryuzuzaho amacandwe. Ibere ryose siko ritera ubushagarira ahubwo ibande ku moko. Banza use n’ukorakora amabere ariko buhoro buhoro nta mbaraga. Ubundi use n’urigata imoko ari nako uyihuhaho umwuka kuko konka ni iby’abana (ubwo se ukuruye amashereka akaza koko wabigira ute?). mu gihe uri kurigata kuri rimwe ukuboko kube gukorakora ku rindi buhoro.
Kirazira kandi kurigata rimwe gusa cyangwa gukora kuri rimwe gusa kuko mu muco bavuga ko iyo ubikoze amabere biyatera kutangana (nubwo nubundi burya atangana)

6. UMUGONGO

Nta mugore unezezwa n’igikorwa cyo mu buriri nk’umugore waruhutse bihagije. Umugongo nicyo gice gikorwaho ukumva uraruhutse dore ko akazi kenshi gatuma unanirwa. Aryamye yubitse inda cyangwa se mupfumbatanye murebana, sa n’umukandakanda mu mugongo cyane cyane ahegera ikibuno. Iyo massage ituma umubiri wose uruhuka ndetse amaraso agatembera neza mu bice byo hasi. Aho muri, uko mwambaye bibe bibafasha mu kumva mwishimiye ibyo murimo.

7. INDA

Usanga benshi batita ku nda mu gutegurana nyamara nayo ni igice imwe mu bitera akanyamuneza cyane cyane umukondo, bikaba agahebuzo iyo afite umukondo w’igitega (utebeye) kuko kuwukoramo bizamura amarangamutima byihuse. Sa n’ukorakora ushimashima ku nda, ushobora no kuhasomasoma cyangwa usa n’uharigata buhoro buhoro, byongera ubushake. Ndetse hagati y’umukondo n’igitsina burya hongera amaraso mu myanya y’ibanga bityo ubushake bukazamuka.

8. IBIRENGE N’INTOKI

Gusa n’ukandakanda ibiganza n’ibirenge, kuhashimashima (kera iyo wasuhuzaga umukobwa ukamushinga urwara mu kiganza ngo wabaga umusabye ko muryamana) nabyo biri mu bizamura ibyiyumviro dore ko imikaya yahoo n’imitsi ihajyana amaraso ariho bigarukira bigasubiza amaraso mu mutima. Ushobora no gusa n’uhasoma, guhuza ibiganza nabyo kandi ni ingenzi ndetse niba muri gutemberana jya wibuka gufatana mu biganza bituma murushaho kwiyumvanamo.

9. RUGONGO

Nkuko twabivuzeho mu nkuru yihariye, rugongo nicyo gice cyagenewe gusa kongerera umugore umunezero mu mibonano (wakongera kubisoma hano) . Ni mu gihe kuko habonekamo uturandaryi tugera mu 8000 twose muri aka gace gato k’umubiri.
Kuyikorakora n’intoki, kuyikozaho ururimi kubo bitabangamira (na cyane ko Atari umuco wacu), ndetse no kuyikozaho isonga y’igitsina (kunyaza) ni bimwe mu bituma ubushagarira bwirukanka umugore nuko akarushaho kugira ubushake akanaryoherwa n’igikorwa.
Gusa abagore bose ntibanganya ubunini bwa rugongo. Hari abagira ntoya cyane cyane ababa baraciye imyeyo kuko usanga itakigaragara cyane uyumva ukozeho hakaba n’abagira nini ndetse ukagirango ni igitsinagabo cyanze gukura. Mu kuyikorakora genda usa n’uzengurutsaho intoki, use n’uyikirigita ubundi uzamure umanura, byose ubivangavange. Nta ngufu, ahubwo buhoro buhoro nk’usiga irange.

10. AMATAKO N’IBIBERO

Hari agace k’abagore bakunze kwita muri “ndekura nguhe”. Aha ni inyuma munsi y’ikibuno hakaba ahantu bagira ubushagarira bwinshi, ndetse kuhafata usa n’ukanda bituma yumva nta kindi yakora. Sa n’uhashima buhoro buhoro, uzamura umanura ukoresheje imitwe y’intoki kandi ntutsindagire ahubwo bibe nk’aho umukozeho utabishaka, intoki ntiyumve uburemere bwazo ahubwo bibe nk’aho ari umuyaga umukozeho. Nushaka gushyiramo ingufu ubwo ubikore mu gihe cya massage nabwo kandi mu gusoza wibuke koroshya intoki.

11. IGITSINA

Aha ho niho ruzingiye wa mugani w’umuhanzi. Gusa si byiza guhita ariho wirukira kuko ibikorwa byose biba bitegurira umugore kujya aho hantu. Banza ugikorakore, ugitegure, ugende woroshya inzira uyifunguza intoki buhoro buhoro. Aha benshi bahita binjiza intoki mu gitsina nyamara sibyo. Intoki ni izo gutegura gusa, zigarukira mu mwinjiro hafi, kugira igitsina gisange inzira yateguwe ndetse inyerera neza.

12. UBWONKO

Ubwonko ntibugaragara nyamara nabwo bugira uruhare runini mu gutegura umugore. Nicyo gice cy’ingenzi. Ibyo wakora byose mu gihe umugore adatuje, atishimye, atabishaka, Ntabwo byamunezeza. Niyo mpamvu mu gutegura kose umugore wawe usabwa kubanza kumutegura mu bwonko noneho kumutegura umubiri bikaza gukurikiraho. Banza umuganirize, umenye niba atuje, ube ufite umwanya uhagije, muri ahatabarogoya. Nibwo ibyavuzwe bindi byose bizagira akamaro.

Dusoze tuvuga ko no mu kwaha, amabuno, intege, n’ahandi hayuranye hashobora kongerera umugore ubushake. Ni ahawe kumenya ahatuma uwawe agira ubushake kurenza ahandi

BENE AMAGURU, NGURWO URUKWAVU

4 comments

  1. Nnese umuhungu ni gti kk wese yamutegura igih kingana gutyo umuhungu nae afire umubiri cyerej ubikora utabyitayeh naho ubu ndi yajya kugira ubushak warangij cg watajyiy bwakabiri

    Like

  2. Niba wasomye neza ntitwavuze igihe bigomba gukorwamo. Wanabikora byose mu minota itarenga 5 ubishatse. Ahubwo iyo ubaza uti umugabo we ni hehe hamutera ubushake? Tuzabivugaho nabyo ariko

    Like

  3. […] Nibyo koko ku mugore, amabere, igitsina ni ibice by’ingenzi bituma agira ubushake, nkuko n’umugabo igitsina cye ari cyo kiza ku isonga. Nyamara kandi nanone si byo gusa burya uba ukwiye kwibandaho kuko hari n’ibindi bice bigira uruhare mu kugira ubushake. Imisaya, ibibero, mu ntege, umugongo, inda, mu mutwe, mu gutwi nabyo ni ibice burya utagakwiye kwibagirwa mu gutegurana. Soma hano ibindi bice ku mugore https://ubujyanama.health.blog/2019/08/07/ibice-byumugore-bitera-ubushake-iyo-bikozweho/ […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s