Imibanire Ubuzima

Ibyiza n’akamaro ko kuryamana n’uwo mukundana

Nusoma kuryamana ntuhite wumva gukorana imibonano mpuzabitsina, dore ko amagambo amwe n’amwe agenda agira inyito nyinshi bitewe n’aho akoreshejwe. Hano rero turashaka kuvuga kuryama ku buriri bumwe, tutarebye niba muri bukore/mwakoze imibonano cyangwa bitari bubeho. Twakabaye twakoresheje kurarana ariko ntabwo ari ihame kuryama nijoro.

Reka tureke gutinda mu gusobanura umutwe w’inkuru ahubwo tukuvire imuzingo ibyiza wungukira mu kuryamana n’umukunzi wawe, mwaba mubana cyangwa mutarabana.

 

  1. Bituma usinzira neza

Iyo turyamye tuba twifuza kuba twaza kugira ibitotsi byiza. Iyo uryamye iruhande rwawe hari umuntu mukundana, ubasha gusinzira neza ndetse ibitotsi biryoshye kurenza wa wundi uryamye wenyine cyangwa wawundi uryamya iruhande rw’uwo bamaze gukozanyaho cyangwa batabanye neza

  1. Bituma usinzira vuba

Uretse kwa gusinzira neza tuvuze haruguru, biri no mu bigufasha gusinzira vuba. Kenshi iyo uri wenyine ukaryama ibitekerezo bishobora kujya kure nuko gusinzira bigatinda. Ariko iyo muryamye hamwe rwose ibintu bigenda neza, ugasinzira neza kandi vuba

  1. Uraruhuka neza

Ibitotsi ugira biba bimeze neza. Birumvikana rero niba uryamye ukabona ibitotsi vuba, kandi ugasinzira neza, bizatuma unaruhuka neza. Birushaho kuba akarusho iyo muryamye mumaze gukora imibonano

  1. Biringaniza umuvuduko w’amaraso

Ubwo se tuvuze ko bitera kuramba ugirango twaba tubeshye? Uko umuvuduko uringanira ni ko bikurinda ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z’umutima. Aha ni uko iyo uryamye mugapfumbatana bizamura oxytocin umusemburo w’ibyishimo, nuko umuvuduko w’amaraso ukaringanira.

  1. Kongera ubudahangarwa

Kuryama n’uwo ukunda bigira akamaro gasatira ako gukora imibonano iyo bigeze mu kongera ubudahangarwa. Nkuko bizamura umusemburo wa oxytocin, bituma igipimo cya T-cells uturemangingo dushinzwe kurinda umubiri twiyongera maze ubudahangarwa bukiyongera

  1. Bigabanya agahinda

Aha ho nta busobanuro bwinshi twatangaho kuko uwo ukunda iyo muri kumwe ukamuryama mu gituza wumva rwose utuje ndetse agahinda kagabanyutse kakanashira.uko bigabanya agahinda rero ni na ko byongera ibyishimo n’umunezero

  1. Birinda gusaza

Ubushakashatsi bwakorewe ku ngo zisazanye bwerekanye ko kimwe mu byabateye kuramba harimo kumarana igihe, kuruhuka kenshi bari kumwe, no gukorana imibonano. Ibi bivura stress bikarinda indwara zinyuranye zari kuguhuta

  1. Byongera umubano

Ni impamo. Uko muri kumwe, umwanya mumarana muryamye, dore ko akenshi kuba mwegeranye munapfumbatanye bituma murushaho kumva mukundanye ndetse mwishimiranye kandi umubano hagati yanyu ukiyongera. Bikarushaho kuba akarusho iyo muryamye mutambaye

 

Si ibi gusa ariko ibi ni ingenzi mu kamaro ko kuryamana n’uwo mukundana. None ko umufite urabura iki ngo ibi byiza bikugereho?

 

Erega ni n’urwibutso hagati yanyu, kandi kuryamana twavugaga si ugukorana imibonano, niba mutarabyemererwa mwakiryamira rwose mukanasinzira mupfumbatanye kandi ubuzima bugakomeza.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s