Imibanire Ubuzima

Ibinyuranye wakora mu guhangana n’uburakari

Ikiremwamuntu aho kiva kikagera kugira uburakari cyangwa umujinya ni kamere mvukanwa, ndetse n’uruhinja rushobora kwivumbura ukabona ko rubitewe n’umujinya.

Gusa dutandukanira mu buryo twitwara iyo twarakanye, bamwe barabyoroshya ariko usanga hari abagira umujinya ukaze bita UMURANDURANZUZI. Nubwo hari imvugo igira iti nurakara ukamena amasaka uzarangiza kuyayora umujinya washize, ntitwabura kuvuga ko hari abagira umujinya ndengakamere bakeneye inama zabafasha guhangana na wo nkuko uyu mwanya hano ku Ubujyanama tugiye kubivuga.

  1. Tekereza mbere yo kuvuga

Kenshi iyo turakaye dushobora guhubuka tukavuga amagambo akakaye cyane ku buryo iyo umujinya ushize dutangira kwicuza. Rero mu rwego rwo kwirinda kuza kwicuza, si byiza guhira uvuga amagambo y’uburakari ako kanya

  1. Garagaza uburakari umaze gutuza

Uburakari ni amarangamutima kandi kuyapfukirana na byo si byiza. Mu gihe muri wowe wumva umaze gutuza, noneho garagariza uwakurakaje ko yakurakaje ariko ubikore mu buryo budakomeretsa cyangwa ngo bugire uwo buhutaza.

  1. Shaka ibyo uhugiraho

Ikintu cyoroshye guhashya uburakari ni siporo ya wenyine. Ushobora kwiruka, kugendagenda bisanzwe, gusa wirinde gutwara ikinyabiziga cyangwa kujya mu mazi koga kuko uburakari bushobora kukurusha ingufu ukaba wayoba intekerezo. Wanaririmba, washushanya, mbese ukagira icyo uhugiraho

  1. Reba ibisubizo bishoboka

Uburakari buturuka ku mpamvu zinyuranye ariko nanone guhosha ayo makimbirane bishobora kugusaba kugira ibyo uhindura. Urugero uwo mubana ataha igicuku agatuma urya ibyakonje. Hitamo ujye utinda guteka cyangwa se uhitemo kujya urya wenyine niba we gutaha kare byaramunaniye. Niba ari umuturanyi ukubuza amahoro bibaye ngombwa wanimuka aho kujya ucyocyorana na we, mbese shaka ibisubizo byose bishoboka uhitemo icyoroshye.

  1. Mu kubivugaho ivuge aho kumuvuga

Witangira interuro umuvuga (uwagukoshereje) ahubwo yitangire wivuga. Vuga uti ubu narakaye kubera…. wivuga uti wandakaje. Iyo ukoresheje imvugo yo kwibanza byoroshya kwiyunga no guca bugufi k’uwagukoshereje.

  1. Irinde,urwanye inzika

Inzika ni imungu kandi imunga uyifite kuruta uyifitiwe. Ubundi imbabazi nizo za mbere mu gufasha kwiyunga. Iyo uheranwe n’inzika bituma udashobora kubona icyiza na kimwe ku wagukoshereje. Ariko iyo ukuye inzika mu nzira ukabasha kubabarira uwagukoshereje bigufasha kuba mwakongera gusabana

  1. Kora ibikuruhura

Urertse siporo twabonye hejuru hari ibindi wakora bikagufasha kwikuramo uburakari. Kumva umuziki, meditation, yoga gusenga, kujya aho abandi bari mukiterera igiparu, umusingo, imbozi, nabyo ni ibindi byagufasha gushira uburakari.

 

Dusoze twibutsa ko uburakari budakira kuko ni kamere muntu, twarayivukanye tuzanayipfana ahubwo uburyo tubutwaramo nibwo bw’ingenzi mu baturanyi, abo tubana n’abantu muri rusange. Abakirisitu bigishwa kudakora icyaha bitewe n’uburakari (Abanyefezi 4:26), bivuze ko ikibazo atari ukurakara ahubwo uburyo ugaragaza bwa burakari.

 

MUHORANE IMANA

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s