Imibanire Ubuzima

Ibyagufasha kuba umubyeyi mwiza ku bana bawe

UBURERE BURUTA UBUVUKE. Iyi mvugo ubwayo irisobanura. Kubyara nubwo na byo bitoroshye ariko hagoye kurera. Inyana kandi bavuga ko ari iya mweru, uko umwana wawe umureze ni ko azakura dore ko abanyarwanda bagira bati uko umureze ni ko akunera. Gusa wakibaza uti none se ni iki nsabwa ngo umwana agire uburere bwiza?

Hano twagukusanyirije ibyo wakora nk’umubyeyi ngo abana bawe babashe gukura neza, ku buryo igihe bazajya bamubaza uwo afataho icyitegererezo atazajya atinya kuba ari wowe avuga

 

 1. Gira ubuzima bwiza

Ahari urumva ko ibyo ntaho bihuriye no kurera umwana ariko se igihe udafite ubuzima bwiza urumva uzabasha kumwitaho neza? Ikindi ibuka ko agufataho urugero. Nutiyitaho ntabwo na we aziyitaho. Ese nutiyitaho ukifata uko ubonye ukarwara, uzamwitaho ute urwaye? Rya neza, wirinde ibikwangiza

 1. Itabaze abaganga n’abakuze igihe hari ibyo utazi

Ushobora kuba ubyaye bwa mbere cyangwa se ukaba udasobanukiwe byinshi ku mikurire y’umwana. Ni byiza nk’umubyeyi mwiza igihe cyose ubonye impinduka ku mwana wawe kubaza abandi niba bisanzwe cyangwa bidasanzwe. Ibi bizarinda ko umwana yagerwaho n’uburwayi bukazagaragara butinze wenda bikagira ingaruka mbi

 1. Bagenere umwanya

Akazi kose waba ukora, buri munsi shaka umwanya niyo waba muto ube kumwe n’abana bawe. Ibuka ko ibyo uhirimbanamo byose ari bo uvunikira, rero kutabaha umwanya waba ugorwa n’ubusa. Kurera si ukugabura gusa

 1. Barinde ibirangaza

Nubwo rimwe na rimwe twumva ko kumuha telefoni akaba akina games, kumushakira televiziyo iriho ibiganiro cyangwa filimi by’abana ari byiza ariko bihe umwanya wabyo. Ubushakashatsi bwerekana ko abana bahora bahugiye muri ibyo bagira umubyibuho ukabije, batabasha gusabana n’abandi ndetse bakanagira uburwayi bunyuranye bwo mu mutwe. Menya ibikwiye mu gihe gikwiye, kandi imikino imuhuza n’abandi, ituma yiyungura ubumenyi ube ari yo umumenyereza kurenza ituma yigunga.

 1. Shyiraho amategeko kandi utume yubahirizwa

Ni byo umwana apfa mu iterura. Niba umubwiye ngo ntakageze isaha runaka atarataha, nataha akabona ntacyo ubikozeho, ntumuhannye nta gaciro azabiha. Akiri muto mumenyereze itegeko icyo ari cyo n’uko ryubahirizwa kandi umwereke ko ritabereyeho kumubuza uburenganzira ahubwo ari ukumurinda ikibi n’igisa na cyo. Ibyo yemerewe n’ibyo atemerewe abe abizi. Amenye amasaha yo gutembera no gutaha, ayo kuryama no kubyuka, ayo kureba televiziyo no kuyizimya, ayo gukoresah telefoni no kutayikoresha..

 1. Mutoze kubaha

Hamwe n’ibyo byose menyereza abana bawe kubaha bahereye ku bo baruta kugera ku babaruta. Ikindi kandi umushishikarize kugira imyitwarire myiza aho ari hose haba mu rugo, ku ishuri n’ahandi hose agenda. Kubaha ibitekerezo by’abandi, kwirinda imvugo mbi, amagambo adakwiye, byose bimutoze

 1. Wiba umunyarutoto

Yego ni byiza kumuha intego ariko bitari ukumushyiraho urutoto ngo nutaba uwa mbere nturi burye, nutavoma gatanu uyu munsi ushake aho ujya, … Ibi byatuma aho gukunda ibyo atozwa ahubwo abizinukwa bityo ugasanga waruhiye ubusa kubera wabikoze nabi. Yego igitsure ni ngombwa ariko gukorera kuri baranyica si uburere nyabwo

 1. Mwigishe kuba nyambere

Umwana akiri muto, mutoze kuba nyambere mu byo akora umumenyereze kumenya ko ak’imuhana kaza imvura ihise. Atangire amenye gufura, gutunganya inzu, gukora umukoro yahawe ku ishuri, ibi byose mureke abanze akore ako ashoboye nyuma umufashe, aho kubimukorera byose. Ibi bituma azakura azi ko ibye ari we bireba, abamufasha baza nyuma

 1. Mureke avumbure

Kwa kumureka akajya mu bandi bana, agakina na bo, agatemberana n’urungano uba uri kumuha umwanya wo kurema isi ye. Si bibi rero. Akeneye kumenya ibyo akunda, kugira inshuti, niba akuze akeneye kugira aho akura udufaranga twe bwite mu biruhuko, ubwo burenganzira bumuhe ariko ntube tereriyo ahubwo ukurikirane aho ayobye umugaruze ineza n’urukundo. Muhe umwanya wo kwiga ikindi akunda atigira mu ishuri. Gukina umupira, korora, guhinga, gucuranga, kubyina byaba gakondo cyangwa bigezweho, muhe akanya avumbure muri we izindi mpano afite

 1. Mubere urugero

Nibyo niba utaha wasinze utongana cyangwa urwana, ntabwo umwana uzaba uri kumubera urugero rwiza. Ahubwo uko witwara ugeze mu rugo, uko ubanye n’abaturanyi, uko ubanye n’umugore/umugabo aba abireba, rero itwararike ube urugero rwiza. Menya imvugo ukoresha umwana yumva n’izo ukoresha wiherereye, ibikorwa ukorera mu maso ye n’ibyo ukora asinziriye cyangwa adahari…

 1. Mukunde

Reka dusoreze ku kibumbatiye byose. Igihe utagaragariza umwana wawe urukundo rwa kibyeyi nyarwo, nta na rimwe umwana azumva atekanye. Umwana werekwa urukundo niyo ahanwe ntabibonamo kurenganwa cyangwa kuba atotezwa abona koko ko azize ikosa yakoze. Umwana weretswe urukundo kandi nanone bimufasha gukura neza, kubaha no kumvira, kwirekurira ababyeyi akababwira akari ku mutima bikazamufasha ahazaza

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s