Imibanire Ubuzima

Ibyabafasha guhangana na stress yaje mu mubano wanyu

Hagati y’ababana cyangwa abakundana muri rusange ntabwo ibintu bihora ari byiza buri munsi 100%. Hashobora kuzamo ibihe by’amakimbirane, gushwana no kudahuza ku kintu runaka. Ibi iyo bibaye hari igihe bibaho umwe muri mwe cyangwa mwembi akagira stress akumva arabirambiwe ndetse akumva yanabivamo.

Nyamara nk’uko duhora tubivuga ntabwo umuti ari uguhita wumva ubivuyemo cyangwa ngo wihimure, cyane cyane ku bamaze kubana. Mu gihe ari ikibazo cyakosorwa, cyakihanganirwa hari ibyo wakora bikabafasha kwirukana ya stress mu mubano wanyu

Reka tuvuge bimwe mu byo wakora bikabafasha mwembi

  1. Ha agaciro ibyiza

Uko byamera kose kuva mubanye ntabwo agukorera amakosa gusa cyangwa ngo akubabaze buri munsi. Aho kurebera mu ndorerwamo y’ibibi gusa, ibuka byibuze ibyiza yakoze mu mubano wanyu. Bimwibutse, ahari mwabiheraho mwiyunga.

  1. Wigarura ibyashize

Ni byo koko no mu gihe cyashize yigeze kugukosereza, ariko se urumva kugarura ibyashize byakemura ikibazo cyangwa byarushaho kucyongera? Niba byarabaye akabisabira imbabazi, niyo ryaba ari rya kosa yongeye kugwamo, si byiza kubimucyurira ahubwo birengeho, muganire ku byabaye uwo munsi gusa munabifatire umwanzuro

  1. Bikuremo isomo

Ibyo muri kunyuramo uyu munsi, wikumva ko bibereyeho kubatandukanya ahubwo wumve ko bishobora kuba ari isomo mu buzima. Kuba byabatandukanya cyangwa ryaba isomo rishya wize, amahitamo ni ayawe. Gusa byaba byiza bibaye isomo aho kuba ikibatandukanya

  1. Wicukumbura ngo ukabye

Yego kubyibazaho ni byiza. Ariko wishaka gucukumbura cyane ngo ushake umuzi n’umuhamuro wabyo. Iyo utangiye gushaka gucukumbura buri kantu, utangira no kuba wakibeshya cyangwa gutekereza ibitari byo bikaba byarushaho kuzamura amakimbirane. Niba umubajije, igisubizo aguhaye cyakire uko, we kwiha igisubizo ataguhaye

  1. Ibuka ko byose utabasha kubigenzura

Mu buzima bwawe gerageza kwakira ibije, kuko byabaye ntibiri buhinduke. Niba ushaka gufata umwanzuro wiwushingira ku bwoba ngo wumve ko n’ubutaha bizagenda nabi ahubwo wushingire ku cyizere ko ibintu bigiye mu buryo kandi bizarushaho kugenda neza. Icyo cyizere cyubakireho ahazaza, bizabafasha

  1. Muhuze

Ibuka ko udashobora kureba mu bitekerezo bye. Yarakosheje cyangwa warakosheje ariko se, murakomeza kubaho mutyo? Stress igira ingaruka mbi mu buzima, kandi ni imungu y’ubudahangarwa. Ahubwo mufate akanya ko guhuza, guhoberana, gupfumbatana muryamye, gusomana, imibonano mpuzabitsina, bizabagaruramo ubumwe aho kubatanya. Burya ngo ababana iyo bashwanye biyungira mu buriri. Imibonano muzakora izababere iyo kwiyunga

Soma hano Amoko y’imibonano

  1. Muvugane

Mugerageze kuganira kandi ibyabaye hagati yanyu ntibihagarike ubusabane mwagiranaga. Niba usanzwe umubwira ko ugeze ku kazi, umubaza icyo murya nijoro se, gerageza ukomeze ubikore, yego wababaye ariko uko murushaho kuganira niko igihu kizarushaho kweyuruka

  1. Izere

Ibintu byose ntibihoraho. Ibuka ko ibyabaye biri burangire hakaza ibyiza. Nyuma y’imvura haza umucyo na nyuma y’itumba haza impeshyi. Nta mvura idahita nk’uko nta ntambara itarangira. Iga kwizera no kwihangana, utegereze ahazaza heza

  1. Ba umugwaneza

Niba wakosherejwe, gerageza gushaka uko wafata iya mbere mu guhosha ayo makimbirane. Mucire bugufi, ubusobanuro agenda aguha ubwumve utamutwama cyangwa ngo umujambuze, aho abeshye umwereke ukuri bitarimo amahane, bizabafasha gusoza ikibazo neza nta ntugunda

  1. Zirikana

Zirikana ko nta zibana zidakomanya amahembe. Ahari urumva wazinutswe unashaka kuba mwatandukana. Ibuka ko baca umugani ngo usiga uguguna igufa ukazana urimira bunguri, bakongeraho ngo ushaka gushaka nk’uko nyina yashatse amara amazu. Yego ntituvuze ngo ukomeze ugende mu muriro ubireba ariko niba ikosa wakorewe rikosorwa, ni byiza gufatanya kubikosora no kureba imbere heza. Mu bihe bishishana niho urukundo nyarwo rugaragarira, niho ubwiyunge bukenerwa, niho hashibuka urukundo ruzira uburyarya.

 

Urukundo nirwogere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s