Ubuzima

Kurota: Ubusobanuro bw’inzozi zimwe

Mu nkuru zacu hari iyo twakoze ivuga ku kurota. Iyo nkuru yasobanuraga inzozi icyo ari cyo, ikavuga igitera umuntu kurota, ndetse twanarebeye hamwe icyo wakora ngo inzozi warose ntuzajye uzibagirwa.

Mu gusoza twasezeranye ko tuzanavuga ku busobanuro bw’inzozi, nibyo iyi nkuru igiye kuvugaho. Gusa ntabwo turi buvuge ku nzozi zose, ahubwo turavuga ku zikunze kugarukwaho na benshi, kandi mu gutanga ubu busobanuro twagiye twifashisha imbuga n’ibitabo binyuranye, tuzabivuga mu gice cya nyuma cy’izi nkuru kuko mu nkuru imwe byose ntiwabivugamo.

 

  1. Kurota ukuka iryinyo/amenyo

Niba mu nzozi urose ukuka iryonyo, ryaba ryikuye cyangwa barigukuye, ibi bisobanuye ko hari ibiri kuba mu buzima bwawe bigatuma witakariza icyizere ndetse ukaba utari kubona ubushobozi bwo guhangana na cyo.

  1. Kurota wabuze ubwiherero

Niba urose ujya gushaka ubwiherero ariko ukabubura, bisobanuye ko uri gushaka kugira ibyiyumviro wikuramo ariko ukaba wabuze uwo wizera wabwira. Hari ibikubangamiye, ibikubabaje muri wowe ariko washaka uko ubyikuramo bikanga.

  1. Kurota uri kwirukankanwa, guhigwa

Hano icyaba kiguhiga/kikwirukankana icyo ari cyo cyose, biganisha kuri wowe n’imico yawe. Biba bivuze ko hari imyitwarire/imico ushaka guhunga/kureka ariko ukaba utarayitsinda. Gusa nanone bishobora gusobanura inshuti mbi, ibihe bibi uri gushaka kuvamo

  1. Kurota wambaye ubusa mu ruhame

Bivuze ko hari ibyo uri kunyuramo ariko bikaba biri kugutamaza, kwerekana uwo uri we. Akenshi iyo winjiye mu bintu bishya utari umenyereye, inzozi nk’izi ni bwo zikunze kuza, kuko uba wumva ugiye kugaragara.

  1. Kujya mu kizami utiteguye

Si ngombwa ngo ube uri umunyeshuri. Ahubwo mu gihe ugize izi nzozi biba bikubwira yuko mu buzima ibyo ushaka kugeraho uri kumva utaritegura, cyangwa se ukaba hari intego wihaye ariko igihe kikaba kiri kugushirana utarazigeraho.

  1. Gukorera imibonano ahadakwiye

Niba urota uri gukorera imibonano ahantu hari abantu benshi ariko ukaba ubona ntawe ukureba, cyangwa se ukarota uyikorana n’umuntu mukorana/mwigana/muturanye ariko udasanzwe ukundana na we ndetse atanagukurura, cyangwa se ukarota ukora imibonano ariko uri no gukora ikindi kintu nko guteka, uri mu bwiherero se, mbese ibintu ubona bidakwiye cyangwa se uri kuyikora abantu bakomeza bakugwaho ariko bagasaba imbabazi bakikomereza ibyabo bakakureka. Muri macye igihe cyose urose ukorera imibonano ahantu hadakwiye, mu buryo budasanzwe ni ibyerekana ko hari ikidasanzwe kiri kuba mu buzima bwawe, ku bwawe wifuzaga kuba wakorera aho abantu batakubona ariko ukaba ubona biri kwanga kugihisha. Bishobora kuba ubumenyi runaka, umushinga se cyangwa ikindi kintu wifuza guhisha ariko bikanga

  1. Kurota uguruka

kurota uguruka bigaragaza kumva ufite ubwisanzure. Hari ikintu cyari kikuboshye, kikuziritse se kikurekuye/kigiye kukurekura. Cyangwa se kuba hari amahirwe mashya ubashije kubona.

  1. Kurota utwaye ikinyabiziga

Cyane cyane imodoka. Kurota uyitwaye niyo waba utagira uruhushya rwo kuyitwara ni ibivuga ko uhanze amaso cyane imishinga ufite mu buzima bwawe cyangwa mu kazi kandi ukaba ufite intego yo kugera kure.

  1. Kubona irembo rishya

Ryaba irembo rigari cyangwa umuryango usanzwe, kurota uvumbura umuryango ahantu hahishe cyangwa utari usanzwe uba biba bikubwira ko ufite amahirwe mashya akuri imbere. Niba uwugezeho ugasanga ufunguye, ayo mmahirwe aba yoroshye kuyageraho naho iyo ukinguye bikanga, bivuze ko ayo mahirwe atari ay’ako kanya bigusaba igihe no kwihangana.

  1. Kurota wakererewe

Hari gahunda cyangwa amahirwe runaka akuri imbere ariko urabona igihe kiri kugushirana utaramara kwesa uwo muhigo.

Biracyaza…

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s