Imirire Indwara Ubuzima

Ibyo wakora mu gihe umwana yanze kurya

Umwana kuba adashaka kurya bituruka ku mpamvu zinyuranye. Ababyeyi benshi iyo umwana wabo yanze kurya cyangwa yatangiye gutoranya ibyo kurya usanga bihutira kuvuga ko yarwaye utuyoka nuko bakitabaza imiti inyuranye ivura inzoka yaba igurwa muri za farumasi cyangwa se iyo biteguriye ubwabo. Abandi na bo bihutira kugura imiti yagenewe gutera abana appetit cyangwa se imiti ya za vitamini inyuranye, byose ari ugushaka kureba ko umwana yakongera kurya.

Nyamara burya si ko buri gihe iyo umwana adashaka kurya aba arwaye inzoka. Hashobora kuba hari indi mpamvu, ishobora kuba igendeye ku mirire ye

Hano tugiye kuvuga ku byo wakorera umwana wanze kurya akaba yakongera gukunda ibiryo.

 

  1. Gerageza uhindure igihe cyo kumugaburira n’inshuro umugaburira. Aho kumugaburira byinshi inshuro nkeya, mugaburire bicye inshuro nyinshi.

 

  1. Abana bamwe bemera kurya hari ibintu bibarangaje. Wamugaburira muri no gukina, mugendagenda, umwereka utuntu tumuhugahuza. Bisaba umwanya ariko bifasha benshi.

 

  1. Gerageza guha umwana ifunguro ryuzuye intungamubiri. Iryo funguro kandi ribe ari ryiza, ndetse ribe ifunguro ridateje akaga. Usanga hari abana bahaga amafunguro yuzuye amavuta, wamuha ibitogosheje ukabona ari kurya ashishikaye.

 

  1. Gerageza guha umwana amafunguro anyuranye kandi imbuto zibonekemo. Burya ya miti ugura ngo yongerera umwana appetit nureba uzasanga ari uruvange rwa za vitamin uba uguze, nyamara ushobora kuzibona z’umwimerere zivuye mu mbuto. Kunyuranya amafunguro birafasha.

 

  1. Menya neza igihe umwana adakunda kurya. Umenye igihe adashaka kurya ibiba byatetswe, uba ari kumugaburira, ibyo aba yanyoye, mbese ukurikirane buri kantu kose. Bizagufasha kumenya niba hari amafunguro adakunda cyangwa niba hari uwo adakunda ko amugaburira. Kuri iki umenyereze umwana kwigaburira, ibi ubikora musangirira ku meza, iyo abona abandi bashishikaye barya nawe ararya.

 

  1. Wituma umwana abaho nk’ufite ubumuga. kwicaza umwana imbere ya tereviziyo areba za filimi z’abana, kumufungirana mu nzu ntagendagende bituma adasonza. Niba arengeje imyaka ibiri wanashaka akagare k’abana akajya agendaho, wamuha umupira wo gukina, wamugendesha… ibi bituma umubiri we ukoresha ingufu, agasonza agakenera kurya.

 

  1. Mu gihe akirutse ukabona ntashaka kurya gerageza ibyokurya bye ubyoroshye bibe isupu, kubimira biramworohera kuko ntibisaba guhekenya. Imbuto nazo uzikoremo imitobe.

 

  1. Gabanya ibyo kurya byo mu nganda uha umwana wawe. Ibyokurya biza mu makopo, imitobe igurwa ivuye mu nganda byose ubigabanye. Ifunguro riteguye neza, ririmo amavuta macye (wayashoreranyije n’ibyokurya) niryo ryiza ku mwana.

 

  1. Niba ari umwana ukiri konka, ukaba utangiye kumuha ifashabere gabanya inshuro umwonsa kuko nutazigabanya amashereka azajya amuhaza bitume ibyokurya atabishaka. Iki gihe kandi ifunguro wamuhaye mu gitondo siryo uba ukwiye kumuha nimugoroba. Aho kumuha imvange ahubwo wamuha buri kimwe ukwacyo. Nabyo bigufasha kumenya ibyo akunda kurenza ibindi.

 

Ibi byose nubikora ukabona ntacyo biri gutanga uzajyane umwana kwa muganga bamusuzume barebe ikibazo kindi gishobora kuba uburwayi buterwa na mikorobi, inzoka zo mu nda cyangwa ikindi kibazo gifata mu mitekerereze kigatuma adashaka kurya.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s