Ubuzima

Banza wibaze ibi mbere yo gusaba gatanya

Waragiye imbere y’abantu haba mu mategeko no mu rusengero/umusigiti/kiliziya wemera ko kuva uwo munsi mugiye kubana akaramata. Ariko none urumva kubana bitagishobotse urashaka ko mutandukana, kubera impamvu A, B, C…
Mbere yuko ufata uwo mwanzuro, hari ibyo wagakwiye kwibaza, ndetse hano twaguteguriye bimwe muri byo

1. Ese kuki nshaka gatanya?

Uko byamera kose ufite impamvu. Ariko se koko iyo mpamvu urumva yumvikana? Ugize uwo ubiganiriza, ukamubwira ko kubera iyo mpamvu ugiye gutandukana n’uwo mwashakanye urumva yagushyigikira? Buri wese agira uko yakira nuko yihanganira ibintu yego, ariko nanone hari rusange. Guhozwa ku nkeke, icyaha gikabije cyangwa giteye isoni, gucibwa inyuma ni zimwe mu mpamvu zihita zumvikana. Ese wowe ushaka gatanya kubera iyihe mpamvu? Ibaze gusaba gatanya kuko umugore atazi guteka? Cyangwa kuko umugabo arara agona

2. Ese nta yandi mahitamo ahari?

Ntabwo gatanya iteka ari wo mwanzuro. Hari uburyo bwitwa “separation des corps” aho mukomeza kubana mu nzu, mugafatanya mu kurera abana ariko buri wese akagira icyumba cye. Nk’urugero niba umwe ashinjwa ubusinzi ariko butarimo kurwana, ashinjwa se gucana inyuma ariko nta mahane agira mu rugo, ushobora gukomeza kubana na we mu nzu ariko ntimutandukane ngo uce ukwawe na we ace ukwe

3. Ese nakoze iki ngo ikibazo kiveho?

Akenshi ujya gusaba gatanya kuko ubangamiwe. Ese umaze kubona ubangamiwe, wakoze iki? Waramuganirije arakunanira? Wabibwiye imiryango n’inshuti barabunga biranga, cyangwa wahise wirukanka ugana mu nkiko?

4. Ese ni uruhe ruhare rwanjye muri iki kibazo

Bamwe bashobora gukora amakosa kubera kwihimura, urikorewe we aho kwihangana agahita yihutira kuregera gatanya. Ahari wamuciye inyuma arihangana, abonye ukabije na we arabikora none wowe usabye gatanya. Ahari watahaga wasinze, urwana, none na we asigaye yinywera agahembuka, none uri gusaba gatanya. Tekereza uruhare rwawe muri iki kibazo, urebe niba nawe utari ikibazo ahubwo nubwo ari wowe watatse
5. Ese yemeye guhinduka nahaguma?
Ushobora kuregera gatanya nuko muri ya minsi uhabwa yo kubanza kubitekerezaho, ukabona arahindutse. Ese wakemera umubano ugakomeza cyangwa wamaze gufata umwanzuro udahinduka, ntiwasubira inyuma?

6. Ese nkeneye ubufasha cyangwa natanga ubufasha

Ibuka ko gatanya izatuma haba ihungabana mu bukungu no mu mitekerereze. Ushobora kuba ubangamiwe yego ariko kuba wenyine bikazabangama kurenzaho. Cyangwa se uwo mwashakanye yagenda agahangayika cyane kandi ari we wasigaranye abana. Ese urumva ubufasha uzabutanga? Ese urumva uzabuhabwa nuba ari wowe ubukeneye? Kuko gatanya si ugushwana byo kutavugana, muba mukwiye gukomeza kwita ku rubyaro.
Si byose tuvuze ariko ibi nubitekerezaho mbere bizatuma udahubuka. Ntabwo tuvuze ngo ntuzasabe gatanya, ahubwo mbere yo kuyisaba, uzabanze usuzume byose, ufate umwanzuro witonze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s