Ubuzima

FIRDAUS: Agace ka 1

URI UMWANA WA SEKIBI. WA DAYIMONI WE. UBUNDI WAVUTSE UTE KO NTA WAGUSHAKAGA? ARIKO MANA UYU MUVUMO NGO NI UMWANA WAWUMPAYE UMPORA IKI KOKO?

Uwo ni mama wabivugaga, yipfuragura imisatsi, yikubita ku ngutiya. Kuva namenya ubwenge ni uko namusanze, we mbese akantu kose atekereje ko nakora ahita avuga ko kabaye ubundi si ugukubitwa inkoni nkazihaga. Nubwo data rimwe na rimwe aba abizi ko ndengana ariko abirengaho akankubita, ngo ashimishe umugore we.

Ubu mvuga ibi ndambaraye hasi. Meze nk’uwapfuye, umubiri wanjye wose ni ubushye, imisatsi yapfuraguwe yenda kunshiraho. Ese ndazira iki?
Buri munsi, inshuro zigera kuri eshanu byibuze nisanga hagati y’urupfu n’umupfumu, ku mpamvu kandi zitumvikana, zitanafite ishingiro.
Ndi mu myaka y’ubukure, nshobora kwifatira imyanzuro kandi uko mfatwa uku, byahereye nkiri umwana muto. Byatangiye bisa n’ibyoroheje ku buryo nabashaga guhisha ibyambayeho. Uwabibonaga yashoboraga gucyeka ko naguye ndi kwiga igare cyangwa nahanutse ku ngazi manuka. Ariko se abantu ni injiji?
Kuva ryari se kwikubita hasi bisiga imibyimba y’umukandara cyangwa ibimenyetso byo gutwikwa?

Abantu barumva, gusa bakabirenza amaso bakicecekera, bene Adamu ni ko bameze. Ibyabo ni uuvuga gusa ariko ntibagire icyo bakora, ntibabe banagutabara. Ubundi se bimaze iki kuba nagira uwo mbibwira kandi ntacyo ari bubikoreho? Si ukunyumvira ubusa gusa? Mu kuri bashobora kuntabara ariko ntabyo bakora.
Ubwo mama yamaraga kuvuga ibyo byose yahise ankandagira mu mutwe aho nari ndambaraye aho nuko
Mama: Ngaruke nsanga byose wamaze kubitunganya cyangwa tube babiri

Ibyo yabivuze asohoka mu rugo, akinga inzugi zose ku buryo ntashobora gusohoka mu nzu kugeza agarutse. Ntashaka ko nasohoka kuko nshobora kumutoroka.
Narasindagiye ndabyuka nuko njya gushyira mu bikorwa ibyo nategetswe.
Icyo nzi cyo umunsi umwe nzibohora iyi ngoyi. Ariko se mu buhe buryo? Ryari se?

Biracyaza…

Iri ni iriburiro ry’inkuru yacu twise FIRDAUS tuyitirira umuntu w’imena uyibonekamo. Firdaus ni ijambo ry’icyarabu risobanura paradizo. Ese uyu mwana w’umukobwa uri kujujubywa n’abamubyaye amaherezo ye azaba ayahe? Ese izina rizaba ryo muntu maze ave muri uku kuzimu arimo maze urumuri rumumurikire na we yisange muri paradizo?

Byose uzabimenya nukurikirana iyi nkuru kugeza irangiye. 

Ese urabona itangiye ite? Tubwire muri comments uko uyibona.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s