Ubuzima

Ibizakwereka ko hari ikibazo mu mibanire yanyu

Nta n’umwe wifuza kugira urugo rubi nubwo mu mibanire nta zibana zidakomanya amahembe. Gusa burya hari itanukaniro hagati yo gushwana bya hato na hato no kubaho mu buzima bumeze nko guhangana, aho usanga umunsi ku wundi nta byishimo hagati y’abashakanye.

Ibimenyetso biba biharimbere yuko ibyo bihe mubyinjiramo, nyamara bamwe babasha kurwanya ikibazo kitarakomera, abandi bagahitamo kubivamo, mu gihe hari n’abandi biyemeza gukomeza kuba muri ubwo buzima busharira.

Buri wese agira impamvu ze zituma akomeza kwemera kuba muri ubwo buzima bubi, bamwe kubera imitungo, abandi urubyaro, abandi kubura ahandi bakerekeza, n’izindi mpamvu nyinshi

Ese wamenya ute ko umubano wanyu uri kugana mu gatebekero?

Ni byo tugiye kuvugaho muri iyi nkuru

 

  1. Ese muhora mu ntambara n’intonganya zidashira?

Nibyo koko ntibishoboka ko buri bintu byose mwabyumva kimwe ngo mubyumvikaneho, ariko nanone iyo nta na kimwe mushobora kumvikanaho kiba ari ikibazo. Niba iyo umwe avuze undi amusubizanya inabi, cyangwa se akamwihorera akamera nk’aho atamwumvise, ugasanga ishyano risimburwa n’irindi, mu gihe umugabo yabaye igikoko,intare, umugore yabaye ishyano,igisebe, ibintu biba bimeze nabi

 

  1. Ese muhora muhanganye?

Umubano si umukino wa basketball cyangwa volleyball aho umwe ashaka gutsinda undi na we bikaba uko. Ni ubufatanye aho muba mutsinda mu izamu rimwe. Ariko niba mwatangiye kurushanwa haba mu byiza no mu bibi, ibibazo byavutse. Niba umugabo atashye yasinze uyu munsi nawe mugore ejo uti nkakwishyura. Niba aguciye inyuma uti nanjye sinabura untereta, niba aguze inkweto uti nanjye ndagura ijipo… uru rugo ruba rufite ibibazo

 

  1. Ese utinya kumubwira ibintu bikomeye?

Hari igihe ushobora kuba ufite ibikuremereye mu mutwe, ku kazi, mu muryango, mu buzima bwite ariko ugasanga uhisemo kubyimenyera. Ugasanga ku kazi bakwirukanye ukabura aho uhera umubwira. Ugsanga wisuzumishije basanga urwaye indwara runaka ikomeye uti nimbimubwira arambaza aho nayikuye. Si ibyo gusa ugasanga niba hari n’ikosa rikubangamiye agukorera ubura aho uhera umubwira ko akubangamira, nyamara mu mutima uri gushenguka. Urugo rwawe ruba rwamaze kwinjirwa na sekibi

 

  1. Ese yiyitaho gusa ntakwiteho?

 

Wenda mukibana ntiwabyitagaho cyangwa ntiwabibonaga none ubu umaze kubona ko atakwitaho na mba.  Niba asohotse si wowe mujyana ahubwo afite undi ajyana na we. Niba aguze imyenda wowe ntakwibuka ahubwo ariyitaho nakabya yite ku rubyaro. Mu buriri usange umwe arishimira kurangiza atitaye kuri mugenzi we niba yarangije cyangwa yanabishakaga byibuze. Aha biba byerakana kwikunda, inarijye no kutita kuri mugenzi wawe

 

  1. Ese wiyumvamo ko ntacyo wakora ngo agishime?

Niba ukora uko ushoboye kose ngo umushimishe, nyamara ugasanga ntashima ni ntamunoza, hari ikibazo mu mibanire yanyu. Mbese nka ya ndirimbo. Wateka ati wabijanditse, cyangwa ati wamennyemo umunyu. Wakigomwa ukagura agatenge ati iyi musazi sinayambara uzabaze. Wagura agacupa umutahaniye ati jya uziha abo muba mwasangiye. Mbese ugasanga icyo ukora cyose ngo umunezeze we ahita akibyaza ikosa

 

  1. Ese akubuza amahwemo?

 

Niba afuha bikabije ugasanga anafuhira abo muvukana cyangwa benewabo, niba aho ugiye hose atagushira amakenga, niba akubaza buri kanya ibyo urimo, ni icyerekana ko umubano wanyu urimo agatotsi kuko urukundo rugendana no kwizerana.

 

Niba kuri ibi bibazo byose cyangwa byinshi muri byo igisubizo ari YEGO, hari ikibazo mu mbanire yanyu. Ni cyo gihe ngo musase inzobe mukemure ibitagena neza, nibiba ngombwa mwitabaze inshuti n’imiryango naho ubundi muragana habi.

Ni byiza kubana neza, mwishimiye urugo, mutabanye byo kwihambiranaho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s