Imibanire Ubuzima

Niba ushaka gutsindira uwo ukunda, kurikiza izi nama

Mu buzima bwacu bwa buri munsi habamo gukunda kandi hakabamo gukundwa. Nubwo uba wifuza ko uwo ukunda umwiharira, ariko jya wibuka ko uko umukunda hashobora kuba hari n’abandi bamukunda ndetse wenda banafite byinshi akunda kukurusha.

Nyamara urifuza gutsindira umutima we, akaba uwawe ukaba uwe.

Wakora iki ngo ubigereho? Wamushoboza iki?

Burya kugirango umurima were, bisaba ifumbire no kuwitaho. Kugirango umwana akure bisaba kumwitaho no kumugaburira indyo iboneye. Urukundo na rwo kugirango rubashe kugera ku ntego bisaba kurubagarira, kurushyiramo ibirungo.

Hano nakusanyije ibintu binyuranye byafasha uri mu rukundo kubasha gutsindira umutima w’uwo yihebeye.

  1. Bitware buhoro. Ibuka ko iyihuse ibyara ibihumye. Hari igihe wimwa urukundo kuko wihuse nyamara iyo ugenda buhoro byari gukunda. Niba ari uwawe koko, niyo byatinda uzamutsindira. Rero wikiruka ahubwo igihe nikigera bizakoreka
  2. Shyiraho imipaka hakiri kare. Umenye ibyo wemera gukora n’ibyo udashobora gukora. Unabwire uwo ushaka ko mukundana uko uteye, ibyo wemera n’ibyo utemera kandi ugume muri uwo murongo. Guhuzagurika byica umubano.
  3. Wikishushanya cyangwa ngo wigire uwo utari we mu gushaka gushimisha umukunzi wawe. Kwiyongerera amashuri, kwigira umutunzi runaka, muri macye kwigira uko umukunzi yifuza ngo ukunde umutsindire, si  byiza. Ahubwo gerageza ube uwo uri we, ubigukundira agukunde ubikwangira akwange
  4. Wishaka guhorana na we ngo umubuze amahwemo n’umutekano. Na we akeneye kuba wenyine, kuba kumwe n’izindi nshuti, ubwisanzure n’ubwigenge. Nkuko ushaka kwigenga na we akeneye kwigenga.
  5. Si ngombwa kumenya abo bavuganye, abamwandikiye, ayo akorera ku kwezi, uko ayakoresha. We abyibwirije nta kibazo ariko umucunga kuri buri kimwe si byiza. Burya n’abashakanye hari igihe biba ngombwa ko buri wese agira umwihariko we. Niba ukunda football agakunda volleyball, nyine buri wese amenye ibye. Niba ubitsa muri Equity akabitsa muri BK, si ngombwa ngo umenye ibye byo kuri konti, keretse we abyishakiye
  6. Inzozi zawe tuma ziba impamo. Niba waramubwiye uti nshaka umwaka utaha kuba ntangiye iki cyangwa nshoje iki, biharanire kandi ubigereho. Niba bitanakunze musobanurire aho byapfiriye, inzitizi n’ingorane zavutsemo.
  7. Zirikana ko umubano, urukundo ari nkenerwa mu buzima ariko nanone ibukako atari ikintu utera mu wundi ngo agukunde. Ni ubushake ni amahitamo. Wowe rero kora ibituma aguhitamo, wimuteramo kuguhitamo
  8. Urukundo rwanyu ruhe igihe. Igihe, umwanya, impano, kwitanaho, birimo guhamagara no kwandika, ni ingenzi mu rukundo. Shaka uko rero wowe umuha ibyo, na we uzabisubizwa
  9. Va mu mikino. Urukundo ni ukwitanga, ni umwanya, ni ibikorwa. Nta nzika mu rukundo. Ahubwo wowe funguka ubwire uwo ukunda akakuri ku mutima, mubwire ibyo umwifuzaho. Wimuzamura ngo umumanike wigendere. Wimuzana mu muhanda ngo uwumusigemo. Oya ahubwo mukunde wese kandi umuhe urukundo rutavangiye
  10. Mugire igihe cyo kwidagadura. Wituma ibintu bihora bikakaye. Yego ni byiza kudakinisha urukundo ariko nanone igihe muri kumwe muganira, munyuzemo mutere urwenya, mukine. Bizatuma ibyo bihe mwagize mutazabyibagirwa

Nsoze nibutsa ko aya atari amahame ahubwo ni inama, ni ibitekerezo bwite. Gusa ubashije kubikurikiza, ndahamya ko uwo ukunda, niba koko yarakugenewe bizatuma umwiharira, abone ko ari wowe gusa

Izi nama zirareba bose abahungu n’abakobwa, abagabo n’abagore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s