Imibanire Imyororokere Ubuzima

Ibizakwereka umugabo ugushakaho imibonano gusa

Murahuye bwa mbere muraganira ndetse urabona umwishimiye kandi watangiye kumva umukunze. Utashye wibaza byinshi, uti noneho ni ibiki byanteye, uti ubanza ari amadayimoni si gusa, nyamara si wowe gusa bibaho, ibuka ko buri kintu cyose kigira umunsi wa mbere.

Ariko se ko imvugo z’ubu zivuga ko urukundo rw’ubu rwabaye inshinwa (rutaramba) uzamenya ute niba uwo musore cyangwa uwo mugabo agukunda koko cyangwa yishakira kukugira uwo gukorana imibonano mpuzabitsina gusa yaguhaga akakureka?

Biragoye kuri bamwe nakita abahanga mu gutereta kuko akora uko ashoboye kose akakwereka ko atandukanye n’abandi, atagamije kukubabaza ndetse n’imibonano atari yo ashyize imbere nyamara yamara kugufatisha, rimwe na rimwe utakinashoboye kumwikuramo ugasanga nicyo cyamugenzaga gusa.

Ariko abandi ari nabo benshi kwihishira birabananira ku buryo kumutahura ko agenzwa n’imibonano gusa byoroshye.
Hano twakusanyije ingingo zinyuranye zikugaragariza ugenzwa n’imibonano gusa n’icyo wakora hagati aho.

1. Ashima ubwiza bw’inyuma gusa

Nubwo ntawe udashimishwa no kubwirwa ko yambaye neza, asa neza, yashokoje neza ariko inshuti nyayo izanashima ibitekerezo byawe, imibanire yawe, uko witwara mu bandi n’ibindi bijyanye n’imico. Umugabo wishimira imibonano gusa uzasanga akubwira ati noneho ya maguru wayahishe (niba wambaye ipantalo akumenyereye mu ijipo ngufi), aha noneho amabuno ndayafite, dore noneho ibere ryabaye umutemeri, n’ibindi bihuza n’irari gusa. Niyo mwaba ariho mukimenyana niho azahita aganisha.

Wakora iki?

 

Ubutaha nashima ibigaragara byawe uzamubaze ibindi akunda kuri wowe bijyanye n’imico n’imyitwarire. Uko azabyitwaramo bizaguha ishusho y’ikimugenza.

2. Ibiganiro bye biba biganisha ku mibonano buri gihe

Byaba kuguhamagara, kukwandikira cyangwa se muri kumwe uzasanga ibiganiro bye hafi ya byose iyo muri kumwe nta handi biganisha. Niyo mwatangira muvuga ku mupira ntazabura uko abigoronzora bikagaruka ku mibonano, kuko nicyo akwifuzaho gusa. Numubwira uti ngiye koga turasubira azahita akubwira ati uwakunyereka ugiye koga, ati umbwire nze ngusige…

Wakora iki?

 

Mubwire ko ibiganiro biganisha buri gihe ku mibonano utabikunda, ko uba unashaka kuganira ku bindi.

3. Gusangira no kuganira bibera ahiherereye

Umuntu ugushakaho imibonano gusa uzasanga kugirango muganire agusaba kumusura cyangwa kugusura (iyo uba wenyine), mwanasohokana ugasanga ashaka ko mwicara ahitaruye abandi kandi hiherereye. Kuba mwajyana ahantu ha rusange cyangwa ku karubanda kuri we ni ikizira dore ko akenshi ashobora no kuba atinya kuba yahahurira n’undi afata nkawe.

Wakora iki?

 

Niba ashaka ko musangira mubwire mujyane muri restaurant cyangwa ahandi hantu hari abantu (nubwo no gusangirira iwanyu hari igihe biba ngombwa)

4. Iyo umusuye nta mwanya wo kuganira

Ugushakaho ubucuti burambye akanya kose abonye agakoresha mu kuganira no kumenyana byimbutse. Uyu we rero niba umusuye araguhata umuziki na film, icyo kunywa hafi aho ubundi hakore umubiri (kugusoma, kugukorakora, kukurata ubwiza n’imiterere myiza …)

Wakora iki?

 

Niba akunda film musabe mujyane mu nzu zagenewe kuzerekana muyirebereyo munaganira, cyangwa niba ashaka ko muyirebera iwe, mwicare mu ruganiriro murebe film.

5. Iyo wanze ko muryamana arakurakarira

Nibyo koko n’ugukunda by’ukuri adashaka imibonano gusa hari igihe ashobora gukenera ko mukora iyo mibonano. Kuri uyu iyo utamwemereye ukamuha impamvu arakumva kandi ntibihungabanya umubano wanyu. Ariko ugenzwa n’imibonano gusa kutaryamana na we ni kimwe mu byatuma umubano wanyu uhita uhagarara kuko nyine ni cyo ashaka cyonyine none ntakibonye.

Wakora iki?

 

Niba bitakurimo wibikora. Niba akurakariye musezere utavuze byinshi, muzabigarukeho nyuma mubiganireho (nabishaka ariko)

6. Ibiganiro byose bibera mu buriri

Uramusuye akimara kuguha akabizu no kuguhobera agahita akwinjiza mu cyumba cy’uburiri (kandi wenda anafite intebe zo kwicaraho). Iki si ikibazo niba aba mu nzu y’icyumba kimwe, ariko bizaba ikibazo nimuhita mujya mu ishimishamubiri gusa nta bindi biganiro. Ibuka ko kumusura bitavuze buri gihe imibonano.

Wakora iki?

 

Niba ubona ko we yishyizemo ko mukora imibonano mubwire ko wamusuye ngo muganire, ibyo na byo bizagira igihe cyabyo.

7. Gutegurana ntibitinda

Niba hageze ko mukora imibonano usanga yihutira guhita ayikora atabanje kurindira ko mutegurana bihagije, ubanza aba atinya ko uri bwisubire. Uyu bivuze ko we icyo ashyize imbere ari igikorwa Atari umunezero ukivamo ukabageraho mwese.

Wakora iki?

 

Mubwire ko uhari kandi wamwemereye umusabe kubitwara buhoro buhoro kugirango nawe bikunezeze.

8. Mbere yuko utaha akubaza niba nta cyo wibagiwe

Wamusuye, mwakoze imibonano nuko wasezera utashye agahita akubaza niba nta cyo wibagiwe mu byo wazanye nka labelo, isutiye cyangwa ikariso, iherena cyangwa umukufi, n’ibindi. Ibi ni ibikwereka ko icyo mwapfanaga ako kanya cyarangiye, atifuza ko wazagira icyo witwaza ushaka kugaruka ahubwo uzagaruka ari uko we agushaka.

Wakora iki?

Mubwire ko n’iyo wacyibagirwa nta kibazo yakikubikira ukazagifata ugarutse, umwereke ko aho uhafata nk’iwawe.

9. Ntakunda ko murarana n’iyo bibaye arazinduka cyangwa akakuzindura

Umugabo ugukunda ntazishimira ko mukorana imibonano gusa ngo ugende ahubwo azanifuza kukurara iruhande, kurara akuganiriza, yumva impumeko yawe. Azishimira ko buri bucye mugategura ibya mu gitondo muri kumwe, mukajyana koga. Nyamara undi we igikorwa kirangira ajya koga ahita akubwira ko afite izindi gahunda agiyemo, niba mwararanye abyuke cyangwa akubyutse igicuku ati ubu ngiye mu kazi n’izindi mpamvu nyinshi zituma mutari bugumane.

Wakora iki?

 

Niba wifuza ko mumarana ijoro ryose muteguze na mbere yuko mukorana imibonano uti nzagusura ariko nzarara, cyangwa uti uzansure kandi uzarara. Kubyemera kwe cyangwa kubihakana bizajyana n’impamvu nawe uzahahera umumenya.

10. Ashaka ko ugendera ku bye gusa

Umugabo ugushakaho urukundo nyarwo ntagutegeka kugendera kuri gahunda ze ahubwo mwumvikana ku cyo gukora. Ariko niba aguhamagara igihe cyose ashatse (no mu gicuku waryamye) akakwandikira nka saa saba y’ijoro (niba adakora akazi k’ijoro yakabaye aryamye) agashaka umusure ari uko we abishaka cyangwa mutembere ari uko abyumva, uwo mugabo agufata nk’igikoresho cye ntagufata nk’umwunganizi we.

Wakora iki?

 

Niba nawe Atari ko wifata imbere ye, harageze ngo umwereke ko nawe ufite uburenganzira bwo gufatanya mu bitekerezo by’urukundo rwanyu.

11. Ntacyo yagukorera mutararyamana

Ugukunda aguha impano, n’ibindi byinshi ushobora kuba ukeneye kandi akaba afite ubushobozi bwo kubikubonera kandi abikora abyibwirije utabisabye cyangwa wanabisaba ntazane amananiza.
Nyamara iyo agushakaho imibonano gusa ntacyo azakora mutabanje kuryamana. Na tike igusubiza iwanyu azayiguha ari uko mumaze kuryamana, numubwira uti ko amavuta yanshiranye wandwanyeho azakubwira ati uze gufata amafaranga (kandi itike ukoresha irenze ayo bakata ayohereje kuri terefone)…

Wakora iki?

 

Mubwire ko mudahuzwa n’imibonano gusa kandi ko imibonano atari ikiguzi cy’urukundo cyangwa ibindi yagukorera (niba atari ko wamwiyeretse nawe)

Dusoza

Ibi bitekerezo binyuranye si ihame ko bigaragaza koko ugushakaho imibonano gusa ariko wabishingiraho umenya neza urukundo ugaragarizwa ikirwihishe inyuma. Umutimanama wawe niwo ukwiye kukuyobora mu byerekeye amarangamutima kandi nutigira agatebo ntawe uzakuyoresha ivu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s